Čistiaci set

31.67 bez DPH

Striekací vosk, 300 ml

  • Unikátne zloženie, nikdy nenecháva stopy, ani na oknách.
  • Môže sa použiť pre zvýšenie lesku a ochrany.
  • Dá sa tiež použiť na mokrý povrch, pre urýchlenie schnutia v kombinácii s mikrovláknovou utierkou.
  • Bez silikónov.
  • Pomáha odstrániť hologramy po strojovom leštení.

Čistiaca pena, 500 ml

Vypeň to a utri jemnou mikrofázovou utierkou alebo netkanou textíliou má nekonečné množstvo použití, tak aspoň niekoľko príkladov, môže sa použiť ako:

  • Suchý čistič na lakované povrchy, plasty, koža, drevo, kov, sklo, LCD monitory.
  • Kuchynský a kúpeľňový čistič vďaka jeho antibakteriálnym kvalitám.
  • Čistič okien, čistič zrkadiel, TV čistič.

Handrička z mikrovlákna

  • Handrička z mikrovlákna má pevnú štruktúru a vysokú savosť. So svojou hustotou 280 g/m2 a chemickou odolnosťou je vhodná do domácností na čistenie veľmi špinavých a mastných povrchov.
  • Rozmery 40 x 40 cm

Popis

Striekací vosk, 300 ml
Výrobca
: FINIXA, 0,3l

Dovozca: CRA, a.s., Masarykova 31, Brno 65622

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný, nepotrebuje žiadne bezpečnostné upozornenia.

Unikátne zloženie, nikdy nenecháva stopy, ani na oknách. Môže sa použiť pre zvýšenie lesku a ÚV ochrany. Výrobok je vhodný nie len na striekané dvierka ale aj dyhu a masív. Dá sa tiež použiť na mokrý povrch, pre urýchlenie schnutia v kombinácii s mikrovláknovou utierkou. Bez silikónu. Pomáha odstrániť hologramy po strojovom leštení. Zabraňuje zožltnutiu farby.

 

Čistiaca pena, 500 ml
Dovozca: CRA, a.s., Masarykova 31, Brno 656 22, tel.: 582 368 926

Obsahuje: Propan-1-ol. VOC: 2004/42/IIB(a)(200)146,3

NEBEZPEČENSTVO
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí môže prasknúť. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj tepla. Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC/ 122 oF. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Zneškodnite obsah/nádobu v schválených zberných miestach ako nebezpečný odpad.