Čistiacia pena + handrička z mikrovlákna

2.0820.83 bez DPH

Vypeň to a utri jemnou mikrofázovou utierkou alebo netkanou textíliou má nekonečné množstvo použití, tak aspoň niekoľko príkladov, môže sa použiť ako:

  • Suchý čistič na lakované povrchy, plasty, koža, drevo, kov, sklo, LCD monitory.
  • Kuchynský a kúpeľňový čistič vďaka jeho antibakteriálnym kvalitám.
  • Čistič okien, čistič zrkadiel, TV čistič.
Katalógové číslo: - Kategórie:

Popis

Univerzálny čistič a odmasťovač na vodnej báze bez amoniaku v spreji. Čistiaca pena je bez amoniaku – bez štipľavého zápachu. Pri nastriekaní necháva na povrchu tenkú vrstvu peny, ktorá uvoľňuje okamžite takmer všetky druhy nečistôt a tukov na danom povrchu.

Dovozca: CRA, a.s., Masarykova 31, Brno 656 22, tel.: 582 368 926

Obsahuje: Propan-1-ol. VOC: 2004/42/IIB(a)(200)146,3

NEBEZPEČENSTVO
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí môže prasknúť. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj tepla. Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC/ 122 oF. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Zneškodnite obsah/nádobu v schválených zberných miestach ako nebezpečný odpad.

Handrička z mikrovlákna:

  • Handrička z mikrovlákna má pevnú štruktúru a vysokú savosť. So svojou hustotou 280 g/m2 a chemickou odolnosťou je vhodná do domácností na čistenie veľmi špinavých a mastných povrchov.
  • Rozmery 40 x 40 cm