UNI čistiaci sprej

2.0812.08 bez DPH

Katalógové číslo: - Kategórie:

Popis

UNI Čistiaci sprej, 300ml

Výrobca: ProElite Sp. z o.o. ul. Leśników Polskich 65K, 98-100 Las +48436712375

Zloženie: < 5% aniónové povrchovo aktívne látky, < 5% EDTA EUH208:

Obsahuje: Limonénová vôňa a konzervačná zmes 5-chlór-2metyl-2H-izotiazol-3-ónu(WE 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3ónu(WE:220-128-6), 3:1[Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone] Môže vyvolať alergickú reakciu.

NEBEZPEČENSTVO
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+310 Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. P305+351+338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Dátum spotreby: 2 roky od dátumu výroby.

POZOR NEKONZUMOVAŤ.

Handrička z mikrovlákna:

  • Handrička z mikrovlákna má pevnú štruktúru a vysokú savosť. So svojou hustotou 280 g/m2 a chemickou odolnosťou je vhodná do domácností na čistenie veľmi špinavých a mastných povrchov.
  • Rozmery 40 x 40 cm