Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti AREDO s.r.o., so sídlom Betliarska 22, 851 07 Bratislava, prevádzka: Radlinského 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50974513, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č 141492/B

/ďalej v texte len „AREDO“ alebo tiež „Dodávateľ“/

VOP platné a účinné odo dňa: 01.03.2019

 

Článok 1 Definície

1.1.  Pre účely VOP majú nasledujúce výrazy a pojmy nižšie uvedený význam, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak:

1.1.1  AREDO alebo Dodávateľ – obchodná spoločnosť AREDO s.r.o., so sídlom Betliarska 22, 851 07 Bratislava, prevádzka: Radlinského 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50974513, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č 141492/B;

1.1.2  Cena – Úplná cena za Dielo v zmysle kalkulácie uvedenej na Objednávke vrátane expedičných a dopravných nákladov a prípadných doplatkov v zmysle Cenníka;

1.1.3  Cenník – Cenník jednotlivých položiek poskytnutý Zákazníkovi Dodávateľom v okamihu potvrdenia registrácie špecifikovanej v Článku 3.

1.1.4  Dielo – tovar a/alebo dielo vyhotovené a dodané Zákazníkovi na základe Zákazníkom zadanej a Dodávateľom potvrdenej Objednávky ako je bližšie špecifikované v Článku 5 bod 5.1 VOP;

1.1.5  Internetový obchod – internetový obchod dostupný prostredníctvom webovej stránky www.aredo.sk spravovaný spoločnosťou AREDO;

1.1.6  ObchZ – zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

1.1.7  Objednávka – objednávka tovaru prostredníctvom Zákazníckeho konta ako je bližšie popísaná v Článku 4 VOP;

1.1.8  Spotrebiteľ – fyzická osoba ako koncový zákazník Zákazníka, na ktorého sa vzťahujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľov;

1.1.9  Tovarový dobropis – doklad vystavený Dodávateľom Zákazníkovi v prípade, ak Dielo v zmysle Objednávky bolo dodané nekompletné alebo poškodené;

1.1.10  VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky v účinnom znení, ktorými sa riadia právne vzťahy medzi AREDO a Zákazníkom. VOP dopĺňajú zmluvné ustanovenia Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade rozporu medzi VOP a Zmluvou majú ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP;

1.1.11  Zákazník – fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle ObchZ alebo v zmysle Živnostenského zákona alebo v zmysle iného právneho predpisu SR a vykoná registráciu v Internetovom obchode v súlade s týmito VOP a prostredníctvom svojho Zákazníckeho konta uskutoční Objednávku produktov pri výkone jeho podnikateľskej činnosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že tieto VOP sa nepoužijú na zmluvné vzťahy vzniknuté medzi AREDO a subjektom, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení;

1.1.12  Webová stránka – webová stránka www.aredo.sk spravovaná spoločnosťou AREDO;

1.1.13  Zákaznícke konto – konto Zákazníka, po úspešnej registrácii v Internetovom obchode;

1.1.14  Zmluva – Kúpna zmluva alebo zmluva o dielo uzatvorená na základe Objednávky uskutočnenej prostredníctvom Internetového obchodu a potvrdená Dodávateľom v zmysle týchto VOP, predmetom ktorej je predaj tovaru a/alebo zhotovenie a dodanie diela, prípadne tiež montáž diela, pokiaľ je tak medzi Zmluvnými stranami dohodnuté, a to v rámci predmetu podnikateľskej činnosti Zmluvných strán. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stanovuje, že Zmluva nemôže byť platne uzavretá medzi Dodávateľom a fyzickou osobou – nepodnikateľom.

1.1.15  Zmluvné strany – AREDO a Zákazník po tom, čo Zákazník zadá Objednávku a dôjde k jej schváleniu v zmysle týchto VOP;

1.1.16  Živnostenský zákon – zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov;

Článok 2 Úvodné ustanovenie

2.1.  Tieto VOP podrobne upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán Zmluvy a podmienky dodávania Diela – striekaných dvierok.

2.2.  Ak Zmluva neobsahuje základné náležitosti, použijú sa základné náležitosti stanovené týmito VOP.

2.3.  Zákazník zadaním Objednávky prostredníctvom Internetového obchodu potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a v celom rozsahu ich akceptuje. VOP sú vždy v aktuálnom znení zverejnené na Webovej stránke.

2.4.  Podmienky odchylné od týchto VOP alebo iné vyhradené práva Zákazníka odchylné od týchto VOP sú platné a účinné len v prípade, ak si ich Zmluvné strany s ohľadom na jednotlivé Objednávky samostatne dojednajú.

Článok 3 Registrácia Zákazníka

3.1.  Pre vytvorenie Objednávky sa Zákazník registruje prostredníctvom Webovej stránky na to určenou funkciou „Registrovať sa“.

3.2.  K úspešnej registrácii je Zákazník povinný zadať do k tomu určeného formulára svoje údaje v rozsahu Email, Heslo, IČO, Názov spoločnosti, Mesto, Adresu a Telefónne číslo. Heslo je Zákazník povinný zadať tak, aby bolo čo najviac chránené. Za stratu alebo krádež hesla nesie zodpovednosť výhradne Zákazník.

3.3.  Úplným zadaním údajov v zmysle ods. 3.2 a úspešným ukončením registrácie vzniká Zákazníkovi Zákaznícke konto.

3.4.  Zákazník je povinný zadať údaje podľa bodu 3.2 VOP pravdivé a úplné a takéto ich udržiavať po celú dobu existencie Zákazníckeho konta. Zákazník ukončením registrácie potvrdzuje, že ním zadané údaje sú v súlade s týmto ustanovením VOP.

3.5.  Registrácia bude úspešne ukončená okamihom schválenia registrácie Zákazníka spoločnosťou AREDO o čom bude Zákazník vyrozumený e-mailom a/alebo telefonicky. Po schválení registrácie zo strany AREDO je Zákazníkovi sprístupnené jeho Zákaznícke konto so všetkými funkciami vrátane tvorby Objednávok s uvedením konkrétnych Cien jednotlivých produktov. Zároveň Dodávateľ poskytne Zákazníkovi pri schválení registrácie Cenník, ktorý dopĺňa jednotlivé ceny položiek sprístupnených v Zákazníckom konte. V prípade, ak ceny uvedené v Cenníku sú odlišné od cien uvedených v Internetovom obchode, použijú sa ceny uvádzané v Cenníku, a to bez ohľadu na to, aké ceny sa premietli do Objednávky.

Článok 4 Tvorba Objednávky

4.1.  K vytvoreniu Objednávky je Zákazník povinný prihlásiť sa do svojho Zákazníckeho konta pomocou zadaných prihlasovacích údajov (e-mailová adresa a heslo).

4.2.  Zákazník vytvorí prostredníctvom na to určeného formulára v Zákazníckom konte objednávku tovaru a/alebo k tomu určených služieb s uvedením Ceny, ktorú prostredníctvom Internetového obchodu Dodávateľovi odošle.

4.3.  Odoslaním Objednávky sa Zákazník zaväzuje, že akceptuje výšku cien podľa Cenníkov spoločnosti AREDO za Dielo vrátane expedičných a dopravných nákladov. Zákazník taktiež v celom rozsahu akceptuje tieto VOP v znení platnom v deň odoslania Objednávky.

4.4.  Dodávateľ zaslanú Objednávku Zákazníkovi potvrdí v lehote 24 hodín od jej prijatia. V prípade ak Dodávateľ Objednávku v stanovenej lehote nepotvrdí, má sa za to, že Objednávka je po uplynutí uvedenej lehoty Dodávateľom schválená.

4.5.  Zmluvné strany majú možnosť do uplynutia lehoty uvedenej v bode 4.4 VOP Objednávku (aj len čiastočne) zrušiť, a to buď priamo prostredníctvom Internetového obchodu, telefonicky alebo zaslaním elektronickej správy na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú na Webovej stránke, resp. na e-mailovú adresu zadanú Zákazníkom pri registrácii. Uvedené neplatí pre Zákazníka v prípade, ak už došlo k potvrdeniu Objednávky zo strany Dodávateľa.

4.6.  Okamihom potvrdenia Objednávky (resp. uplynutím lehoty uvedenej v bode 4.4 VOP) v zmysle týchto VOP vzniká medzi Zmluvnými stranami Zmluva, ktorá je od uvedeného okamihu platná a účinná. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Dodávateľ uvádza, že automatická správa zasielaná na e-mailovú adresu Zákazníka s potvrdením o obdržaní Objednávky nie je samotným potvrdením Objednávky.

4.7.  Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4.4 VOP nie je možné Objednávku jednostranne zrušiť ani ju meniť.

4.8.  V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné požiadať Dodávateľa o spracovanie individuálnej cenovej ponuky; uvedené Zákazník vykoná telefonicky alebo zaslaní elektronickej správy na e-mailovú adresu uvedenú na Webovej stránke Dodávateľa.

4.9.  Zákazník je oprávnený objednávať ním určené množstvo tovaru (Diela) len spôsobom a v súlade s týmito VOP a cenovou tvorbou Dodávateľa ako je určená v Internetovom obchode, resp. v Cenníku.

Článok 5 Predmet Zmluvy

5.1.  Predmetom Zmluvy, je záväzok AREDO riadne a včas dodať Zákazníkovi v Objednávke uvedený tovar a/alebo zhotoviť a dodať Zákazníkovi v zmysle Objednávky dielo, prípadne tiež vykonať montáž diela (ďalej len „Dielo“) a na druhej strane záväzok Zákazníka za dodané Dielo zaplatiť riadne a včas dohodnutú Cenu.

5.2.  Dodávateľ sa zaväzuje Dielo Zákazníkovi dodať v termíne, ktorý si Zmluvné strany dohodnú bezprostredne po potvrdení Objednávky. V prípade ak si je Dodávateľ vedomý možnosti omeškania s dodaním Diela v zmysle týchto VOP, upozorní na túto skutočnosť Zákazníka a zároveň jednostranne oznámi predĺženie termínu dodania. Dodávateľ sa takýmto predĺžením nedostáva do omeškania s dodaním Diela a nezodpovedá Zákazníkovi za škodu vzniknutú v súvislosti s predĺžením termínu dodania.

5.3.  V prípade neodôvodneného odmietnutia prevzatia Diela sa Dielo považuje za dodané okamihom jeho umiestnenia v skladových priestoroch Dodávateľa a zaslaním oznámenia o tejto skutočnosti Zákazníkovi s výzvou o jeho vyzdvihnutie s primeranou lehotou na vyzdvihnutie nie kratšou ako 5 dní. Dodávateľ je v takomto prípade oprávnený účtovať poplatok za skladné za každý deň omeškania Zákazníka s vyzdvihnutím Diela, a to vo výške 0,05 % z Ceny takto uskladneného Diela za každý deň v ktorom je Zákazník v omeškaní. Dielo sa považuje za dodané jeho odoslaním Zákazníkovi alebo jeho odovzdaním Zákazníkovi v sídle (sklade) Dodávateľa, v zmysle dohody Zmluvných strán.

5.4.  Súčasťou Diela nie je inštalácia a montáž Diela, pokiaľ tak nie je Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté.

5.5.  Dodávateľ je oprávnený pozastaviť výrobu Diela v prípade, ak sa Zákazník dostane do omeškania s úhradou akéhokoľvek záväzku voči Dodávateľovi, a to dlhšom ako 5 dní po jeho splatnosti. O prerušení výroby Dodávateľ Zákazníka vhodným spôsobom upovedomí. Po dobu prerušenia výroby v zmysle tohto ustanovenia sa prerušuje plynutie doby dodania v zmysle bodu 5.2 VOP.

5.6.  Dodávateľ je oprávnený odoprieť dodanie Diela Zákazníkovi v prípade, ak je Zákazník v omeškaní s úhradou jeho peňažných záväzkov voči Dodávateľovi, a to aj len o jeden deň. Dodávateľ vydá Zákazníkovi Dielo bezodkladne po tom, čo Zákazník splní všetky splatné peňažné záväzky.

5.7.  Ustanovenie bodu 5.5 a 5.6 VOP sa obdobne použije i v prípade, ak je na majetok Zákazníka začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, v prípade ak je Zákazník evidovaný ako dlžník Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo ako daňový dlžník alebo je voči nemu vedené exekučné konanie alebo ak je dôvodná obava, že Zákazník svoj záväzok na zaplatenie Ceny za Dielo nesplní. V týchto prípadoch je Dodávateľ oprávnený podmieniť splnenie predmetu Zmluvy úhradou Ceny zálohovo pred započatím s výrobou Diela. Dodávateľ v takýchto prípadoch nenesie zodpovednosť za vznik akejkoľvek škody, ktorá týmto postupom Zákazníkovi vznikla.

5.8.  Dodávateľ je oprávnený v prípadoch podľa bodu 5.7 VOP jednostranne od Zmluvy odstúpiť.

5.9.  Ak nie je predmet Zmluvy úplný alebo je neurčitý, použijú sa primerane ustanovenia VOP, aby sa tak neúplný alebo neurčitý predmet Zmluvy doplnil. Obdobne sa postupuje aj v prípade výkladových rozporov.

Článok 6 Cena

6.1.  Cena Diela zodpovedá cenám uvádzaným v Internetovom obchode po prihlásení Zákazníka do jeho Zákazníckeho konta, resp. na Objednávke, ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté niečo iné, resp. cenám uvádzaným v Cenníku.

Článok 7 Platobné podmienky

7.1.  Platba vopred – platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe Dodávateľom vydanej zálohovej (proforma) faktúry. Dodávateľ je povinný započať s výrobou Diela až po pripísaní Platby vopred na jeho účet, ak sa tak Zmluvné strany dohodnú alebo ak je to v súlade s týmito VOP. Dodávateľ je povinný najneskôr spolu s dodaním Diela Zákazníkovi doručiť i daňový doklad k Cene zaplatenej vopred.

7.2.  Platba na základe proforma faktury – Dodávateľ môže Zákazníkovi vystaviť pred dodaním Diela proforma faktúru na základe ktorej Zákazník uhradí cenu Diela spôsobom uvedeným na proforma faktúre. Následne Dodávateľ vystaví najneskor do 14 pracovných dní faktúru – daňový doklad a doručí ju Zákazníkovi.

7.3.  Platba na základe faktúry – Cena je splatná na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej Dodávateľom najneskôr do 15 dní od dodania Diela. Splatnosť faktúry je 3 dní od jej vystavenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Maximálna povolená splatnosť faktúry závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne Zákazníka pri predchádzajúcej spolupráci Zmluvných strán.

7.4.  Platba v hotovosti – v ojedinelých prípadoch je možné Cenu uhradiť i v hotovosti v sídle Dodávateľa, avšak len v prípade ak celková Cena za Dielo dodané v zmysle Objednávky nepresiahne sumu 5 000,- € (s DPH).

7.5.  Dodávateľ je povinný vystaviť Zákazníkovi daňový doklad na Cenu, ktorý obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky vrátane identifikačných údajov Zákazníka v zmysle údajov registrovaných v príslušnej zákonnej evidencii Zákazníka, referenciu na Objednávku, prípadne Dodací list, spôsob dopravy a iné údaje medzi Zmluvnými stranami dohodnuté. V prípade platby podľa bodu 7.3 je okrem faktúry Dodávateľ povinný vystaviť Zákazníkovi Cash doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti vrátane uvedenia identifikácie faktúry, ktorá má byť takouto formou uhradená.

7.6.  Úhrada dobropisu – Dodávateľ vystaví Zákazníkovi dobropis v prípade, ak dôjde z akéhokoľvek zákonného dôvodu k zníženiu Ceny za Dielo, ktorá bola Dodávateľom Zákazníkovi riadne daňovým dokladom vyúčtovaná. Dodávateľom vystavený dobropis bude primárne uhradený jeho započítaním s faktúrou vystavenou Zákazníkovi. V prípade ak v dobe vystavenia dobropisu nemá Zákazník neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry, maximálne však po dobu 1 roka od jeho vystavenia. V prípade ak do uplynutia uvedenej doby nedôjde k započítaniu dobropisu, počne plynúť doba splatnosti dobropisu odo dňa nasledujúceho po dni v ktorom uplynie lehota podľa predchádzajúcej vety a Dodávateľ je povinný sumu dobropisu Zákazníkovi v dobe splatnosti uhradiť.

7.7.  Zákazník môže Dodávateľa požiadať o zasielanie daňových dokladov i na inú adresu akou je adresa jeho sídla. Zákazník je povinný uhradiť akékoľvek zvýšené náklady, ktoré Dodávateľovi s plnením tejto požiadavky vzniknú.

7.8.  Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje nároky voči nárokom Zákazníka. Zákazník bez súhlasu Dodávateľa so započítaním nemôže započítať svoje nároky voči nárokom Dodávateľa.

Článok 8 Prevzatie Diela a prechod nebezpečenstva vzniku škody na Diele

8.1.  Dodávateľ po vytvorení Diela oznámi bezodkladne túto skutočnosť Zákazníkovi.

8.2.  Dielo je považované za dodané v zmysle dohody Zmluvných strán ak:

1.2.1. je pripravené na vyzdvihnutie v sídle Dodávateľa alebo

1.2.2. je odovzdané na prepravu dopravcovi (kuriérovi) alebo

1.2.3. prepravu vykoná Dodávateľ vo svojom mene do sídla Zákazníka alebo na iné určené miesto (pobočku/sklad Zákazníka).

8.3.  Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek odmietnuť uskutočnenie prepravy Diela na adresu Spotrebiteľa.

8.4.  V prípade, ak je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté, že Dielo Zákazník prevezme v sklade Dodávateľa, zaväzuje sa Zákazník Dielo prevziať v lehote 3 pracovných dní od oznámenia vyhotovenia Diela, a to v pracovnom čase skladu.

8.5.  V prípade ak sa Zmluvné strany dohodli, že Dielo bude Zákazníkovi prepravené na určené miesto (a to či už v zmysle bodu 8.2.2 alebo 8.2.3 VOP), je Dodávateľ povinný Dielo dať na prepravu v lehote do 5 pracovných dní od oznámenia podľa bodu 8.1 VOP, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

8.6.  O dodaní Diela spíšu Zmluvné strany Dodací list, ktorý bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach určený po jednom vyhotovení každej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sú vzájomne povinné Dodávací list a správnosť údajov v ňom uvedených potvrdiť. Povinnou náležitosťou Dodacieho listu je údaj o množstve, druhu a identifikácie Diela vrátane dňa a miesta jeho dodania.

8.7.  Dátumom predaja je dátum kedy bolo Dielo Zákazníkovi odoslané, prípadne kedy si Zákazník Dielo vyzdvihol, resp. okamihom neodôvodneného odmietnutia Dielo Zákazníkom prevziať. Uvedený dátum sa zhoduje s dátumom uvedenom na daňovom doklade vystavenom na Cenu.

8.8.  Zákazník je pri prevzatí Diela povinný bezodkladne skontrolovať množstvo, typ, špecifikáciu a bezvadnosť Diela. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave Diela, pokiaľ prepravu sám nevykonal. Za prepravu vykonanú Dodávateľom sa nepovažuje preprava Diela za použitia tretieho dopravcu.

8.9.  V prípade ak Zákazník prevezme zjavne poškodené alebo nefunkčné Dielo, je Zákazník povinný postupovať v súlade s týmito VOP a ustanoveniami právnych predpisov o uplatnení nárokov z vád tovaru.

8.10.  Pri akejkoľvek nezhode Diela s Objednávkou je Zákazník povinný označiť v Dodacom liste rozsah nezrovnalosti, označiť pozíciu a stručne ju špecifikovať. Zákazník požiada vodiča prepravovaného tovaru o potvrdenie takto vyznačeného Dodacieho listu. V prípade ak vodič odmietne potvrdiť takto vyznačený Dodací list, kontaktuje Zákazník bezodkladne Dodávateľa..

8.11.  Zákazník je povinný najneskôr pri prevzatí Diela oboznámiť sa so záručnými podmienkami Diela, ak sa záruka poskytuje a s návodom na použitie (prípadne montáž), ak sú takéto k Dielu priložené. V prípade ak Zákazník poruší túto povinnosť v dôsledku čoho dôjde k poškodeniu Diela, jeho čiastočnému alebo úplnému zničeniu, najmä v dôsledku nesprávnej manipulácie s Dielom alebo ak sa v dôsledku nesprávneho používania Diela vyskytne na ňom vada, ktorá by sa pri obvyklom alebo riadnom užívaní nevyskytla, AREDO za takéto vady nezodpovedá.

8.12.  Zákazník je povinný riadne a včas dodané Dielo skontrolovať, a to tak, aby zistil všetky vady Dielam ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.13.  Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Zákazníka okamihom jeho vyhotovenia bez ohľadu na to, či Zákazník za Dielo zaplatil dohodnutú Cenu alebo či mu bolo Dielo dodané.

8.14.  Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza z Dodávateľa na Zákazníka okamihom jeho odovzdania Zákazníkovi a v prípade kedy je Dodávateľ v zmysle Zmluvy povinný Dielo odoslať/prepraviť na miesto určené v Zmluve, odovzdaním Diela prvému dopravcovi. V prípade podľa Článku 5 bodu 5.3 VOP prechádza nebezpečenstvo škody na Diele z Dodávateľa na Zákazníka okamihom uplynutia poskytnutej lehoty na vyzdvihnutie Diela.

Článok 9 Vady Diela

9.1.  Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 48 hodín oznámiť Dodávateľovi všetky vady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti riadne a včas zistiť, a to za predpokladu, že Dielo ešte nie je namontované (nestalo sa súčasťou iného výrobku) alebo nedošlo k inému zásahu do Diela (frézovanie, montovanie závesov a pod.). Zistené vady je nutné riadne zdokumentovať (vyhotoviť fotodokumentáciu) a s riadne vyplneným reklamačným tlačivom zaslať Dodávateľovi v súlade s týmito VOP. Vady reklamované po tomto termíne, alebo vady zdokumentované na už namontovaných a/alebo inak upravovaných výrobkoch nie je Dodávateľ povinný uznať.

9.2.  V prípade riadne uplatnenej a Dodávateľom uznanej reklamácie Dodávateľ Zákazníkovi Dielo vymení, opraví alebo dodatočne dodá chýbajúcu časť Diela. V prípade, ak nie je možný postup podľa predchádzajúcej vety z akéhokoľvek dôvodu, Dodávateľ vydá Zákazníkovi Tovarový dobropis a prípadne postupuje podľa Článku 7 bodu 7.8 VOP.

9.3.  Dodávateľ nezodpovedá za škodu na Diele, vady Diela, zmenu funkčných vlastností Diela a iné, pokiaľ sú tieto spôsobené jeho nesprávnym skladovaním, neodborným a nesprávnym používaním Diela, vonkajšími udalosťami a vplyvmi bez súvisu s vlastnosťami Diela a chybnou manipuláciou zo strany Spotrebiteľa. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani prípadná poskytnutá záruka. Dodávateľ nezodpovedá ani za vady Diela v prípade, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, elektrickému alebo magnetickému poľu, ak bol ošetrovaný nevhodnými čistiacimi prostriedkami, ak došlo k jeho poškodeniu vplyvom vyššej moci alebo ak Zákazník alebo jeho koncový zákazník manipuloval s Dielom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami Dodávateľa.

9.4.  Zákazník môže uplatniť vady Diela a nároky z vád Diela v pracovných dňoch v pracovnej dobe Dodávateľa písomne, prostredníctvom e-mailu. Pri uplatnení vád a nárokov z vád Diela poskytne Zákazník všetky relevantné podklady, a to najmä vyplnený reklamačný formulár, dodací list, faktúru, fotodokumentáciu vady a pod.

9.5.  Zákazníkovi patria nároky z vád Diela v zmysle ObchZ.

9.6.  Na vybrané druhy tovaru a Diela môže Dodávateľ poskytnúť Zákazníkovi záruku za akosť, ktorou preberá záväzok, že dodané Dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé pre použitie k dohodnutému alebo obvyklému účelu, tzn., že dodané Dielo si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti, a to v dĺžke trvania uvedenej jednostrannom vyhlásení Dodávateľa alebo v Zmluve. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Zákazníkom. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Diela alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním s Dielom, použitím Diela v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením, opotrebovaním, Vyššou mocou alebo inými skutočnosťami, ktoré podľa týchto VOP zbavujú Dodávateľa zodpovednosti za vady.

Článok 10 Ostatné dojednania

10.1.  Dodávateľ má právo zverejniť informáciu o tom, že Zákazník sa stal partnerom Dodávateľa a použiť údaje uvedené v záhlaví Zmluvy, verejne dostupné údaje, logo Zákazníka (ak takým logom Zákazník disponuje) a prípadne tiež recenziu napísanú Zákazníkom, s čím Zákazník výslovne súhlasí a udeľuje Dodávateľovi nevýhradný a územne neobmedzený súhlas.

10.2.  Zákazník je oprávnený zverejniť informácie uvedené v bode 10.1 o Dodávateľovi, len v prípade udelenia súhlasu k takémuto zverejneniu zo strany Dodávateľa. Takto udelený súhlas je kedykoľvek aj bezdôvodne odvolateľný.

10.3.  Zákazník zodpovedá za vady, ktoré vznikli na Diele neodbornou montážou alebo iným zaobchádzaním s Dielom pri dodávaní koncovému zákazníkovi.

10.4.  Dodávateľ má v prípade omeškania Zákazníka s úhradou riadne vyúčtovanej Ceny nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, a to za každý (aj začatý) deň omeškania.

10.5.  Ak niektorá Zmluvná strana nie je schopná plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo z týchto VOP alebo je v omeškaní z dôvodu, že nastali okolnosti, ktoré objektívne nemohla ovplyvniť a ktoré nemohla objektívne predvídať v čase uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len „Vyššia moc“), potom táto Zmluvná strana nebude považovaná za stranu, ktorá by bola v omeškaní alebo iným spôsobom porušila povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, a nebude povinná plniť svoje záväzky po dobu trvania pôsobenia Vyššej moci. Pôsobenie Vyššej moci je dotknutá Zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane.

10.6.  Za Vyššiu moc sa považujú najmä (nie však výlučne) prírodné katastrofy (napr. zemetrasenie, výbuch sopky, pád meteoritu, potopa, zosuv pôdy, tsunami a iné), nepriaznivé vplyvy počasia (napr. snehová kalamita, dlhotrvajúce intenzívne dažde a iné), neovplyvniteľné chovanie ľudí (napr. vojna, štrajk, občianske nepokoje, sabotáže a iné), ďalšie objektívne okolnosti na strane Dodávateľa (napr. epidémia, pandémia, dlhodobé ochorenie riadiaceho pracovníka Dodávateľa /dlhšie ako 30 dní/, dopravná nehoda, požiar, iné škodová udalosť, nedostupnosť materiálu potrebného na výrobu Diela, nemožnosť zabezpečenia dopravy a iné) a taktiež akákoľvek skutočnosť pri ktorej dôjde k zničeniu alebo poškodeniu Diela bez zapríčinenia na strane Dodávateľa.

10.7.  V prípade, ak Vyššia moc pôsobí dlhšie ako 60 dní, je Zmluvná strana, ktorá nie je priamo dotknutá pôsobením vyššej moci, oprávnená ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou s 10 (desať) dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede dotknutej Zmluvnej strane.

Článok 11 Dôverné informácie

11.1.  Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky informácie, ktoré sa pri plnení alebo v súvislosti s plnením Zmluvy dozvedia, majú dôverný charakter alebo predstavujú obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Dôverné informácie„).

11.2.  Za Dôverné informácie sa považujú všetky informácie poskytnuté vedome či nevedome v ústnej alebo v písomnej forme, ktoré súvisia s podnikaním alebo činnosťou a službami Zmluvných strán, pričom za Dôverné informácie sa považujú najmä, nie však výlučne:

1.2.1. databázy a údaje o konečných zákazníkoch,

1.2.2. informácie, ktoré majú povahu obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka;

1.2.3. informácie o právach duševného vlastníctva Zmluvných strán vrátane prebiehajúcich konaní a konaní v prípravnej fáze týkajúcich sa práv duševného vlastníctva;

1.2.4. informácie o marketingovej stratégii Zmluvných strán;

1.2.5. ekonomické údaje obsahujúce najmä finančné plány, ekonomické výsledky, výnosy, rozpočty, finančné výkazy, účtovné výkazy, výška akýchkoľvek vzájomných platieb, obsah Zmluvy a pod.;

1.2.6. obchodné plány a stratégie Zmluvných strán;

1.2.7. kontaktné údaje a iné informácie o klientoch, obchodných partneroch, zamestnancoch alebo tretích osobách, databáza obsahujúca tieto kontakty alebo iný obdobný druh informácií.

11.3.  Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku VOP znamená najmä povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by boli Dôverné informácie akoukoľvek formou oznámené alebo sprístupnené tretej osobe alebo by boli Dôverné informácie využité v rozpore s ich účelom pre vlastné potreby alebo potreby tretej osoby alebo by bolo umožnené tretej osobe akékoľvek využitie týchto Dôverných informácií.

11.4.  Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť Dôverné informácie svojim zamestnancom, ktorí sa potrebujú s nimi oboznámiť na účely plnenia svojich povinností podľa Zmluvy; Zmluvné strany sú povinné zaviazať svojich zamestnancov k ochrane Dôverných informácií v rovnakom rozsahu, ako je upravená v tomto článku.

11.5.  Povinnosť Zmluvných strán chrániť Dôverné informácie podľa tohto článku sa nevzťahuje na prípady, keď

1.5.1. informácie sú verejne prístupné alebo známe v čase ich použitia alebo sprístupnenia, ak ich verejné sprístupnenie či známosť nenastala v dôsledku porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo

1.5.2. povinnosť sprístupniť Dôverné informácie vyplýva zo zákona, iného právneho predpisu alebo z právoplatného rozhodnutia súdu, rozhodcovského orgánu alebo správneho orgánu alebo

1.5.3. ide o propagáciu značky niektorej zo Zmluvných strán.

11.6.  Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať záväzky vyplývajúce z tohto článku Zmluvy bez časového obmedzenia aj po zániku Zmluvy.

Článok 12 Doba trvania zmluvy, ukončenia zmluvy

12.1.  Zmluva zaniká:

2.1.1. ukončením podnikania jednej zo strán,

2.1.2. ak niektorá zo strán zanikne bez právneho nástupcu,

2.1.3. na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

12.2. Podmienky odstúpenia od Zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami ObchZ a týmito VOP.

Článok 13 Záverečné ustanovenia

13.1.  VOP sa stávajú záväzné pre obe Zmluvné strany okamihom úspešného schválenia registrácie v časti Článku 4, 5 a 11 VOP a vo zvyšnej časti okamihom potvrdenia Objednávky. VOP platia v rozsahu v akom sú zverejnené na Webovej stránke. AREDO si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka. O akejkoľvek zmene VOP je Dodávateľ povinný Zákazníka aspoň 10 dní pred účinnosťou VOP upovedomiť. Nové znenie VOP ruší medzi Zmluvnými stranami dohodnuté VOP a v celom znení ich nahrádzajú.

13.2.  Ak je alebo ak sa stane akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo VOP neplatným, odporovateľným alebo nevynútiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo VOP, ak možno toto ustanovenie oddeliť od Zmluvy alebo VOP ako celku. Partner a Prevádzkovateľ sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie na nahradenie chybného ustanovenia bezchybným, ktoré bude svojim obsahom a účinkami čo najviac podobné neplatnému, odporovateľnému alebo nevynútiteľnému ustanoveniu.

13.3.  V prípade rozporu akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy alebo iných písomných dohôd uzavretých medzi Zmluvnými stranami s týmito VOP, majú Zmluva alebo iné dohody vždy prednosť, s výnimkou, že by tieto dohody boli neplatné. V takom prípade sa použijú tie časti VOP, ktoré sú svojim významom a účelom najbližšie k neplatne dohodnutým ustanoveniam.

13.4.  Zmluvné strany budú primárne komunikovať pomocou elektronickej pošty. Správa sa považuje za doručenú dňom jej odoslania, pričom rozhodujúci údaj pre určenie dátumu odoslania je výpis z emailovej korešpondencie Dodávateľa. Pre komunikáciu pomocou elektronickej pošty sa použijú emailové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy, prípadne iné emailové adresy medzi Zmluvnými stranami akceptované. Ak nie je niektorá uvedená adresa funkčná, možno vec vybaviť  v písomnej podobe.

13.5.  Listinné zásielky zaslané medzi Zmluvnými stranami sa považujú za doručené dňom ich faktického doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade, že druhá zmluvná strana nie je zastihnutá z akéhokoľvek dôvodu napr. presťahovala sa, na adrese uvedenej v Zmluve nesídli alebo sa nezdržuje, listinná zásielka je doručená uplynutím troch dní odo dňa, kedy bola zásielka odoslaná na poštovú prepravu.

0

Košík

0

Žiadne produkty v košíku.

Uložte svoj košík